กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 62/2564

22 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู เพื่อดำเนินการนำประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 62/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่พักของคนงานก่อสร้าง หรือสถานที่พักอื่นในลักษณะคล้ายกัน แจกให้กับสถานที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่ตำบลวังตะกู 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง