ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ปี 65
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 พฤษภาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 เมษายน 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 เมษายน 2565 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 12 เมษายน 2565 การตรวจรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2564 รายงานงบสถานะการเงิน ประจำปี 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มกราคม 2513 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563