แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 8 results.
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล