การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 10 results.
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบรับรองตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตามมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนของ อบต.วังตะกู
รายงานผลการติดตามตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)