หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้และชั้นวางของ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง-๙๒๗๕ นฐ. (เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (ชุดความร้อน เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox cm๓๐๕df) เลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๑-๐๐๒๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 สิงหาคม 2565

ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570