หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๑,๕,๖,๗ ตำบลวังตะกู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง27 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙ - ๘๐๘๔ นครปฐม (ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๓) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา23 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง23 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง20 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมน HDPE.PN๑๐ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง15 กรกฎาคม 2564