หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยง สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมท่อ HDPE.PN๑๐ และท่อส่งน้ำดิบ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา HDPE.PN๑๐ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565