หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย- ป้ายไม้อัดแผ่นเรียบ หนา ๓ มม. กว้าง ๒.๔๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม.- ขอบป้ายไม้ยาง หนา ๖.๕ X ๓ ซม. สูง ๒.๐๐ ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาย้ายท่อเมนประปา HDPE.PN๖ และซ่อมแซมท่อเมนประปา HDPE.PN๑๐ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) หมู่ที่ ๔,๕ และหมู่ที่ ๖ จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยง สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท รวม ๑๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.ย. - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
จ้างปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำกรมโยธาธิการฯ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. บริเวณอาคารโรงสูบน้ำดิบกรมโยธาธิการฯ หลังเดิม ในระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๘ ต.วังตะกู จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๖๐๐ ม. ยาว ๑๔ ม. จำนวน ๒ หลัง หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.วังตะกู หมู่ที่ ๔ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2564

ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้