หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห ๑๐๔๖ นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๕-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง12 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง12 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ FB NS ๑๑๐ R ชนิดเติมน้ำกลั่น) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๒ ทะเบียน ๘๘ - ๐๔๗๘ นฐ. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง7 พฤษภาคม 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง7 พฤษภาคม 2564
จ้างซ่อมแซมปั้มจ่ายสารเคมี แพล็นเหล็ก ๑ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๓๗,๐๕๕-๖๒-๐๐๔๙) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง28 เมษายน 2564