หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาทำอาหาร สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท รวม ๑๔ วัน ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศเชิญชวน11 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาทำอาหาร สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ มื้อ และ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท รวม ๑๔ วัน จำนวน ๑๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน11 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู นมยูเอชที ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม จำนวน ๕๙ คนๆละ ๒๔ กล่อง ราคา ๗ บาท/กล่อง จำนวน ๑,๔๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา11 มิถุนายน 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู นมยูเอชที ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม จำนวน ๓๗๕ คนๆละ ๒๔ กล่อง ราคา ๗ บาท/กล่อง จำนวน ๙,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง11 มิถุนายน 2564