การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
คำสั่งมอบหมายกองงรานรับผิดชอบดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของอปท.2564
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอรัปชั่น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการหรือสภากาแฟ