กิจกรรมร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

18 กันยายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. ได้ศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นแนวทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกร ประชาชนที่สนใจ และพนักงานส่วนตำบลวังตะกู จำนวน 40 คน

โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง