อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม “สร้างสุขด้วยสติในการทำงาน”

27 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู  เห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม “สร้างสุขด้วยสติในการทำงาน” เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดเชิงบวกและมีจิตบริการที่มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น มีความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม รู้จักให้อภัยต่อกันในการทำงาน นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!