ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 198
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ ขนาด A๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างตัดสติ๊กเกอร์ติดแผ่นอะคริลิค จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (ชุดดรัม Brother MFC-L๓๗๓๕CDN) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดคอนกรีต (เลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๘ บ่อ เริ่มจากคลองบ่อด่าน ถึงบริเวณหน้าที่ดินนายอนันต์ ช่อฉาย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. มีบ่อพักทุกระยะ ๑๐ ม. จำนวน ๑๕ บ่อ และท่อลอดถนน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๒ บ่อ ซอยเมียวนวม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐ ม. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทุกระยะ ๑๐ ม. มีบ่อพักจำนวน ๔ บ่อ,รางวีระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยคุณสนิท สามเพชรเจริญ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒ ม. ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม. ซอยพนาวัลย์ ๓ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๑๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 2565