ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 177
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยง สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมท่อ HDPE.PN๑๐ และท่อส่งน้ำดิบ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา HDPE.PN๑๐ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู จำนวน ๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มกราคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยง สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มกราคม 2565
จ้างเหมาทำอาหารจัดเลี้ยง สำหรับประชาชนที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้กักกันตัว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน วันละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท รวม ๑๑ วัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง-๙๒๗๕ นครปฐม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2564
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำชำรุด หมู่ที่ ๑,๓,๕,๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะกู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง ๒๑๕.๗๐.๑๕) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 ธันวาคม 2564