Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

วิสัยทัศน์

"วังตะกูน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ เศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1. พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

2. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และรายได้ของประชาชนให้เพียงพอ ยั่งยืน และสอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5. บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชน

6. มีศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

1 |