Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
     
 
 
  นโยบายผู้บริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านบริการสาธารณะพื้นฐาน

1.1 จัดสรรงบประมาณตามแผนงานพัฒนาตำบล สร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตให้ครบทุกเส้นทางสาธารณประโยชน์

1.2 จัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลวางท่อระบายน้ำเลียบถนนสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

1.3 จัดสรรงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างเพิ่มทั้งตำบลตามสภาพความเหมาะสม

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาสตรีเพื่อการลงทุน

3. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 ดูแลป้องกันรักษาปัญหามลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการฯ และที่พักอาศัยประชาชน

3.2 ปรับสภาพภูมิทัศน์ริมถนนและริมคลองสาธารณะให้สวยงาม

4. นโยบายด้านสังคม - สาธารณสุข

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี สถาบันครอบครัว เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข อนามัยชุมชน และงานป้องกันโรคติดต่อ

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ในการมีส่วนร่วมกับอนามัยตำบล

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษา ให้มีลักษณะแบบบูรณาการ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียน และประชาชนทุกคนที่สนใจ

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมตำบล ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

6. นโยบายด้านบริหารจัดการแหล่งน้ำ

6.1 จัดสรรงบประมาณขยายระบบการผลิตประปาผิวดินพร้อมขยายท่อเมนประปาให้พอเพียงต่อความต้องการทั้งตำบล

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพดี

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

6.4 ปรับปรุงระบบประปาผิวดินให้ได้น้ำประปาที่สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ

7. นโยบายด้านการเมือง การบริหารจัดการ

7.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทันสมัย โปร่งใส และมีคุณภาพในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน

7.2 พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกด้าน ให้มีความรู้ มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น

7.3 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่างๆ ทั้งในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ และตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล

7.4 บังคับใช้กฎหมายตามข้อบัญญัติตำบลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมชุมชนตำบลวังตะกู

7.5 ใช้มาตรการทางสังคมโดยขอความร่วมมือจากชุมชน แก้ไขปัญหาต่างๆ

7.6 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม

1 |