กิจกรรมส่งเสริมการปลูผักสวนครัวในครัวเรือน

10 กันยายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน ดังนี้

๑)   เพื่อให้ความรู้การปลูกผักสวนครัว มีความมั่นคงทางอาหารและลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน

๒)   เพื่อให้ความรู้ ในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

งานส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู ได้จัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ.2563    

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง