กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย

3 กันยายน 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนมาทำการเกษตรอินทรีย์ ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและลดรายจ่ายในการผลิตพืช
  2. เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
  3.  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการใช้สารเคมีอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรและผู้ผู้บริโภค

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในตำบลวังตะกู จำนวน 30 คน

โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง