กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

19 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

          ๑. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ

          ๒. เพื่อเพิ่มความสามัคคีในชุมชน

          ๓. เพื่อนำผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

          ๔. ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัว

                ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในตำบลวังตะกู จำนวน ๔๐ คน

โดยจัดกิจกรรม ในวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง