ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2563 ]