ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 มิ.ย. 2562 ]