ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]