หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๐๘๔ นฐ. (ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๓) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง8 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง7 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง2 เมษายน 2564
จ้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคารอเนกประสงค์ (อาคารพระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โซล่าปั้มอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๕.๕ HP ๑๑ A ๓๘๐A ๓ Phase ๖,๐๐๐ W ๒๔๐-๔๕๐ VDC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน2 เมษายน 2564