หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะกู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างเหมาค่าแรงงานขุดลอกวัชพืชถางป่าด้วยเครื่องจักรกลคลอง กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. บริเวณคลองทุ่งเผาเต่า หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะกู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๐๔๗๘ นครปฐม (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564