• รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ อบต.วังตะกู
  • พัฒนา อสม.
  • แผนการดำเนินงานสาธารณสุข
รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ อบต.วังตะกู - 17 ธ.ค. 2562

รายชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประปันสุขภาพ อบต.วังตะกู

..


พัฒนา อสม. - 21 ก.ค. 2562

..

แผนการดำเนินงานสาธารณสุข - 1 ต.ค. 2561

..

อ่านข่าวทั้งหมด....
รอการบันทึกข้อมูล
 
 
 
สมฤกษ์   จึงสมาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ที่ปรึกษา
นางสมใจ   อ่อนละเอียด
สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม
ที่ปรึกษา
นายมานพ   เปี่ยมคล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
ประธานกรรมการ
นางละออง   ธนพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
พ.ต.อ.พิชัย   ธนพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
อุดม   รูปสูง
สมาชิกสภา อบต.วังตะกู
กรรมการ
อนันต์   อาทร
สมาชิกสภา อบต.วังตะกู
กรรมการ
นายศิวัช   ปิยะรัตนวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะกู
กรรมการ
นายเตชสิทธิ์   ธรรมรักษ์เจริญ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางนิตยา   วาทิน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่
กรรมการ
นางเครือวัลย์   วรพลาวุฒิ
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นางว่วยเกียว   โบสิทธิพิเชฎฐ์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นางวรรณา   จันระมาด
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์   อนุวงค์นวรัตน์
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นางสาวสุญดา   ชาวปลายนา
ผู้แทนหมู่บ้าน
กรรมการ
นายอาคม   รูปสูง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
กรรมการและเลขานุการ
 
ระเบียบ2

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลวังตะกู

 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 จังหวัดราชบุรี  
  กระทรวงสาธารณสุข  
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด  
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ