Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
                       มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้า หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
  -- ดูผังโครงสร้าง กองช่าง อบต.วังตะกู --