Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
                      มีหน้าที่ดำเนินการในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใด
   
  -- ดูผังโครงสร้าง สำนักงานปลัด อบต.วังตะกู --