Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
  การศึกษา
   
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็ก     จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
   
  สถาบันและองค์การทางศาสนา
   
 
วัด (วัดวังตะกู)     จำนวน 1 แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน 5 แห่ง
มัสยิด     จำนวน - แห่ง
โบสถ์ จำนวน - แห่ง
   
  การสาธารณสุข
   
 
โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
ร้านขายยาปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
   
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
 
ที่พักสายตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง
   
  กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
   
 
สนามตะกร้อ จำนวน 3 แห่ง
สนามฟุตบอล จำนวน 1 แห่ง