Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

       1. ประกอบอาชีพการเกษตร
       2. ประกอบอาชีพรับจ้าง
       3. ประกอบอาชีพค้าขาย
       4. ประกอบอาชีพรับราชการ
       5. ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

   
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

   
 
ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 16 แห่ง
โรงสี      จำนวน 4 แห่ง
อู่ซ่อมรถ จำนวน 9 แห่ง