Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

ฝ่ายการเมือง แบ่งเป็น 2 ส่วน

    (1) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เลขานุการนายก 1 คน

    (2) ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
         รองประธานสภา 1 คน เลขานุการสภา 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 14 คน

  ฝ่ายข้าราชการประจำ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
   
 

(1) สำนักงานปลัด มีหน้าที่ดำเนินการในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมการเกษตร งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานของส่วนใด

   
  (2) กองคลัง มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเงินที่มิได้กำหนดไว้เป็นงานส่วนใด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 

(3) กองช่าง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานสาธารณูปโภคเกี่ยวกับไฟฟ้า หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   
 

(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล และการรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ ตลาดสด ตลอดจนงานสาธารณสุขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

   
 

(5) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดการศึกษา ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการศึกษา ควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   
 

จากหน่วยงานทั้ง 5 ส่วน มีอัตรากำลัง 52 อัตรา ปัจจุบัน มีพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) ดำรงตำแหน่งอยู่จริง จำนวน 17 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 28 คน