ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 65
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๐๔๗๘ นครปฐม (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบล หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖ และหมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะกู จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห ๑๐๔๖ นครปฐม (เลขครุภณฑ์ ๐๐๖-๕๕-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๐๘๔ นครปฐม (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๑-๐๐๐๓) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลวังตะกู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลวังตะกู ประกอบด้วย บริเวณซอยรื่นรวย หมู่ที่ ๒,ซอยนาคราช หมู่ที่ ๓,ซอยบ้านบ่อด่าน หมู่ที่ ๔,ซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๕,ซอยอำไพจิตร หมู่ที่ ๕,ซอยพนาวัลย์ ๑ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กันยายน 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู นมยูเอชที ชนิดจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม จำนวน ๓๗๒ คนๆละ ๑๐๗ กล่อง ราคา ๗.๘๒ บาท/กล่อง จำนวน ๓๙,๘๐๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กันยายน 2564
จ้างปรับปรุงท่อเมนประปาจากเดิมท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว มาเป็นท่อ HDPE.PN ๑๐ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มม. (๓ นิ้ว) ความยาว ๘๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมความร้อน) เริ่มจากแยกซอยลานกีฬา ริมถนนเลียบคลองชลประทาน ๘ ขวา ๕ ซ้าย ฝั่งตะวันตก ถึงบริเวณหน้าที่ดิน นายนพ เบญจพล หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2564