ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 21
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
จ้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคารอเนกประสงค์ (อาคารพระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ งานก่อสร้างหลังคา กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบตั้งพื้น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตร.ม. เริ่มบริเวณข้างบ้านนายประยงค์ อุ่นหมั่นกิจ ถึงสุดเขต หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มจ่ายสารเคมี แพล็นเหล็ก ๑ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๓๗,๐๕๕-๖๒-๐๐๔๙) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ NS 110 FB ลูกใหญ่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ชั้นแฟ้มเก็บเอกสาร) จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2564